• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Michał Broda.
e-mail: iod@mosir.ostrowiec.pl

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiadają Państwo prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych przy czym nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa na dotyczących narusza przepisy RODO;
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego.