• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin wielofunkcyjnego terenu rekreacyjnego

REGULAMIN
WIELOFUNKCYJNEGO TERENU REKREACYJNEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zarządcą Wielofunkcyjnego Terenu Rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Ostrowcu Św. zwanego dalej „Terenem” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Teren wchodzi w skład Piłkarskiego Ośrodka Treningowego.

3. Przebywanie na terenie w godzinach od 22.00 do 6.00 jest zabronione.

4. Korzystający z terenu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania  się do uwag i poleceń pracowników Zarządcy.

5. Korzystanie z terenu jest bezpłatne i odbywa się na własną odpowiedzialność korzystających.

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z terenu pod opieką pełnoletnich opiekunów lub za ich zgodą.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z terenu zabrania się:
1) wnoszenia i używania na terenie urządzeń i przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub mogących powodować uszkodzenie mienia,
2) zaśmiecania i niszczenia obiektów i wyposażenia,
3) używania urządzeń sportowych bez odpowiedniego ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania wypadku lub uszkodzenia oraz niezgodnie z przeznaczeniem,
4) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania na terenie ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
5) palenia tytoniu poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
6) wprowadzania na teren rowerów, motorowerów, motocykli innych pojazdów mechanicznych,
7) utrudniania korzystania z obiektu innym osobom,
8) wprowadzania na teren zwierząt,
9) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez odpowiedniego zezwolenia Zarządcy.

8. Korzystający ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w mieniu oraz osobom trzecim.

9. Zarządca nie ubezpiecza korzystających z terenu.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń, obiektów i infrastruktury należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Zarządcy lub Kierownikowi Piłkarskiego Ośrodka Treningowego pod numer tel. 601 69 69 92.

11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie bez odpowiedniego zabezpieczenia.