• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna

REGULAMIN BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH
PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA” w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

§1
CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zarządcą basenów zewnętrznych (basen rekreacyjny z częścią do pływania oraz brodzik dla dzieci), zwanych dalej basenami zewnętrznymi lub obiektem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 11, zwany dalej MOSiR.
2. Baseny zewnętrzne są czynne w sezonie letnim: czerwiec – sierpień w godzinach 1000-1900.
3. Z basenów zewnętrznych mogą korzystać: osoby indywidualne, dzieci, młodzież, dorośli oraz grupy zorganizowane.
4. Grupa zorganizowana korzystająca z basenów zewnętrznych może liczyć do 15 uczestników na jednego opiekuna.
5. Dzieci do 10 lat mogą przebywać na terenie basenów zewnętrznych oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
6. W przypadku pobytu na terenie basenów zewnętrznych kompletu osób, MOSiR mając na uwadze bezpieczeństwo kąpiących się, zastrzega sobie prawo ograniczenia wstępu klientów na teren basenów.
7. Obiekt jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.
8. Ratownikami są osoby noszące koszulki koloru czerwonego z napisem „Ratownik” lub „Ratownik WOPR”.
9. Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Dyrekcję MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej 11 w każdą środę w godzinach: 1200-1500.

§2
ODPŁATNOŚĆ

1. Do korzystania z basenów zewnętrznych uprawnione są osoby posiadające wydruk z kasy fiskalnej. Bilet w formie wydruku z kasy fiskalnej należy zachować do ewentualnej kontroli, podczas pobytu na basenach. Każda osoba wchodząca na teren basenów zewnętrznych otrzyma jednorazowy pasek z kodem kreskowym w odpowiednim kolorze do kontroli wejścia (aktywny tylko w danym dniu).
2. Klient basenów zewnętrznych będzie miał możliwość do korzystania z basenu krytego –„Pływalni Rawszczyzna” po zakupie biletu systemowego.
3. Wszelkie opłaty: za wstęp, wypożyczenie sprzętu, itp. pobierane są z góry, zgodnie z cennikiem.
4. Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia na teren basenów. Ponowne wejście na baseny wymaga wniesienia stosownej opłaty.
5. Ceny biletów i usług (normalne, ulgowe) reguluje cennik zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Cennik dostępny jest na stronie internetowej MOSiR, a w wersji skróconej na portalu kasowym.
6. Zakup biletu wstępu na teren basenów zewnętrznych traktowany jest jako zapoznanie się z regulaminami i ich zaakceptowanie.

§3
ZASADY KORZYSTANIA Z BASENÓW ZEWNETRZNYCH

1. Przed wejściem na teren basenów zewnętrznych należy zapoznać się z regulaminem basenów zewnętrznych oraz pozostałymi regulaminami i bezwzględnie stosować się do ich zasad.
Na terenie basenów zewnętrznych obowiązują osobne regulaminy do korzystania z innych pozostałych urządzeń takich jak np. place zabaw dla dzieci. Przed korzystaniem z tych urządzeń należy zapoznać się z ich regulaminem.
2. Warunki obowiązujące użytkowników:
1) korzystanie z WC przed wejściem do basenów;
2) mycie się mydłem pod natryskami przed wejściem do basenów;
3) utrzymywanie kostiumów kąpielowych w należytej czystości;
4) dezynfekowanie nóg przed wejściem na baseny (w nogomyjkach);
5) utrzymywanie czystości w otoczeniu niecek basenowych;
6) podporzadkowanie się poleceniom ratowników lub innych uprawnionych osób;
7) korzystanie ze stroju kąpielowego przeznaczonego do pływania.
4. Osobom przebywającym na terenie basenów zewnętrznych zabrania się:
1) powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób;
2) biegania po terenie obiektu;
3) hałasowania;
4) palenia tytoniu poza miejscami wydzielonymi;
5) wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
6) wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom oraz innych niż osobistego użytku i służących do pływania;
7) wprowadzania lub wnoszenia zwierząt;
8) wszczynania fałszywych alarmów;
9) żucia gumy;
10) wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu.
5. Dzieci noszące pieluchy muszą mieć założone jednorazowe pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.
6. Wszelkie skaleczenia czy urazy, osoba poszkodowana ma obowiązek zgłosić niezwłocznie do ratownika, który udzieli pierwszej pomocy i sporządzi odpowiednią notatkę służbową lub protokół powypadkowy.
7. W przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych lub złej pogody (silny wiatr, ulewny deszcz) osoby przebywające na terenie basenów na wezwanie ratownika mają obowiązek opuścić teren basenów, bez prawa zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.
8. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi.
9. Osoby przebywające na terenie basenów zewnętrznych i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do regulaminu lub poleceń ratowników, obsługi czy ochrony mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu pieniędzy.
10. Na terenie basenów zewnętrznych zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Dyrektora MOSiR.

11. Osobom przebywającym na terenie basenów zewnętrznych nie wolno:
-wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika;
-niszczyć urządzeń i sprzętu;
-zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności głośno słuchać muzyki;
-popychać, wrzucać inne osoby do wody, przebywać na stanowiskach ratowniczych;
-zanieczyszczać teren basenów, grilować, wprowadzać rowery, motorowery, motocykle.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zniszczenie sprzętu lub zagubienie przedmiotów przekazanych osobom przebywającym na basenach zewnętrznych w użytkowanie obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości.
2. MOSiR w Ostrowcu Św. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione przedmioty w tym rzeczy wartościowe.
3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie basenów zewnętrznych.
4. MOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów obowiązujących na terenie basenów zewnętrznych oraz instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i innych urządzeń.
5. MOSiR w Ostrowcu Św. nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem (w tym regulaminem placu zabaw).