• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin Współzawodnictwa

Regulamin Współzawodnictwa 2015/2016

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując zadania własne z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, za najważniejszy cel stawia sobie upowszechnianie różnorodnych form aktywności ruchowej uczniów placówek oświatowych poprzez ich udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, samorządy osiedlowe, kluby sportowe i inne podmioty.                        

I. Podstawowe cele organizacji zawodów sportowych:

 • wspieranie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywnego udziału w sporcie,
 • kształtowanie nawyków zdrowotnych i ruchowych u dzieci i młodzieży,
 • stymulowanie rozwoju uczniów szkół poprzez ich udział w zorganizowanych formach ruchu,
 • wykorzystywanie wychowawczych aspektów działalności sportowej,
 • zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,
 • stwarzanie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,
 • umożliwienie młodzieży szkolnej rozwoju umiejętności sportowych,
 • aktywne uczestnictwo młodzieży w międzyszkolnych zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego,
 • współpraca z klubami sportowymi w zakresie popularyzacji dyscyplin sportowych rozwijających się w naszym mieście,
 • stworzenie możliwości klubom sportowym na prowadzenie doboru do szkolenia sportowego.


II. Organizator.

 • Organizatorem zawodów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
 • Za wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i oceną wyników zawodów sportowych odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
 • Bezpośrednim organizatorem zawodów międzyszkolnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych i innych imprez rekreacyjnych są placówki i jednostki wskazane w kalendarzu.


III. Uczestnictwo.

W zawodach sportowych mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

IV. Zasady organizacji imprez:

1. Zasady udziału w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych.

 • W roku szkolnym 2015/2016 międzyszkolne zawody sportowe będą rozgrywane jako oddzielne imprezy i podsumowane bezpośrednio po zawodach ,
 • Imprezy będą się odbywać osobno dla dziewcząt i chłopców (jeśli szczegółowy regulamin nie stanowi inaczej) w następujących kategoriach wiekowych:

- rocznik  2003 i młodsi - uczniowie szkół podstawowych,
- rocznik  2000 – 2002 - uczniowie gimnazjów.

 • Ze względu na chęć stworzenia możliwości startu reprezentacjom szkolnym w zawodach organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, przyjmuje się za obowiązujące regulaminy zamieszczone w Świętokrzyskim Kalendarzu Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2015/2016. W przypadku odstępstw od zasad przyjętych we wspomnianych regulaminach, fakt ten zostanie zaznaczony w szczegółowym regulaminie zawodów.
 • MOSiR będzie organizował szereg imprez „poza kalendarzem wojewódzkim” – jako przegląd i dobór do szkolenia sportowego.
 • Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa są Mistrzostwami Ostrowca Św. w poszczególnych dyscyplinach sportowych na rok szkolny 2015/2016. Mogą w nich uczestniczyć drużyny szkolne na podstawie zgłoszenia pisemnego, wypełnionego komputerowo, zawierającego imienną listę uczniów, ich roczniki urodzenia, grupę zdrowia (wg kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego) potwierdzoną przez dyrekcję szkoły            i podpisaną przez opiekuna – wzór w załączeniu do regulaminu. Dopuszcza się udział więcej, niż jednej drużyny z każdej szkoły w poszczególnych imprezach.
 • Ustalanie kolejności drużyn szkolnych w dyscyplinach indywidualnych i grach drużynowych zgodne ze szczegółowym regulaminem zawodów.


2. Sprawy organizacyjne

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia:

- przygotowanie komunikatu organizacyjnego (zawierającego termin i miejsce zawodów, system rozgrywek, terminarz, sposób wyłonienia zwycięzcy i ustalania kolejnych miejsc) i końcowego z zawodów (z wynikami zawodów),
- ciągłe koordynowanie i nadzorowanie realizacji Kalendarza Międzyszkolnych Zawodów Sportowych.
- pokrycie kosztów sędziowskich i organizacyjnych międzyszkolnych zawodów sportowych na podstawie oddzielnie zatwierdzonych zasad,
- pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary dla drużyn zajmujących miejsca I-III,
- pamiątkowe statuetki dla wyróżniających się zawodników w grach zespołowych,
- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w zawodach sportowych,
- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w mini grach dla klas IV,V i VI,
- publikowania wyników w mediach i na stronie internetowej MOSiR-u (www.mosir.ostrowiec.pl),

 • Do przeprowadzenia zawodów i przygotowania ich MOSiR może zatrudnić osoby, trenerów z odpowiednimi uprawnieniami gwarantującymi sprawny przebieg i obiektywne sędziowanie.
 • W przypadku zawodów sportowych organizowanych w szkołach w godzinach pracy szkolnej służby zdrowia, pierwszej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna.
 • Szkoły zabezpieczają swoim uczniom niezbędny sprzęt sportowy oraz opiekę nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo i dyscyplinę swych podopiecznych w czasie zawodów od wyjścia ze szkoły do powrotu po zawodach, jeżeli szkoła wystawia więcej niż jedną drużynę to każda z ekip musi mieć swojego opiekuna.
 • Zaleca się, aby opiekunowie uzyskali zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach międzyszkolnych, a na wezwanie organizatora lub sędziego zawodów przedstawiali legitymacje szkolne swych podopiecznych.
 • Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników organizowanych imprez. Obowiązuje szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez ucznia, zawodnika stroju sportowego.
 • Każde zawody rozpoczynają się oficjalnym otwarciem i kończą uroczystym zakończeniem.
 • Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu nie otrzymają dyplomów oraz pucharów.
 • W przypadku stwierdzenia udziału w zawodach osób nieuprawnionych, wyniki uzyskane niezgodnie z regulaminem zostaną anulowane (wyniki meczów zostaną ustalone jako „walkowery”)
 • Niesportowe zachowanie uczestników i opiekunów będzie odnotowane w komunikacie z zawodów. Powtarzanie się niesportowego zachowania będzie karane dyskwalifikacją indywidualną lub zespołową, a o tym fakcie zostanie poinformowana dyrekcja szkoły.

Regulamin Współzawodnictwa 2014/2015

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując zadania własne z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, za najważniejszy cel stawia sobie upowszechnianie różnorodnych form aktywności ruchowej uczniów placówek oświatowych poprzez ich udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, samorządy osiedlowe, kluby sportowe i inne podmioty.                        

I. Podstawowe cele organizacji zawodów sportowych:

- wspieranie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
- propagowanie aktywnego udziału w sporcie,
- kształtowanie nawyków zdrowotnych i ruchowych u dzieci i młodzieży,
- stymulowanie rozwoju uczniów szkół poprzez ich udział w zorganizowanych formach ruchu,
- wykorzystywanie wychowawczych aspektów działalności sportowej,
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,
- stwarzanie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,
- umożliwienie młodzieży szkolnej rozwoju umiejętności sportowych,
- aktywne uczestnictwo młodzieży w międzyszkolnych zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego,
- współpraca z klubami sportowymi w zakresie popularyzacji dyscyplin sportowych rozwijających się w naszym mieście,
- stworzenie możliwości klubom sportowym na prowadzenie doboru do szkolenia sportowego.

II. Organizator.

- Organizatorem zawodów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Za wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i oceną wyników zawodów sportowych odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Bezpośrednim organizatorem zawodów międzyszkolnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych i innych imprez rekreacyjnych są placówki i jednostki wskazane w kalendarzu.

III. Uczestnictwo.

W zawodach sportowych mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

IV. Zasady organizacji imprez:

1. Zasady udziału w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych.
W roku szkolnym 2014/2015 międzyszkolne zawody sportowe będą rozgrywane jako oddzielne imprezy i podsumowane bezpośrednio po zawodach (nie będą prowadzone klasyfikacje punktowa i medalowa).
Imprezy będą się odbywać osobno dla dziewcząt i chłopców (jeśli szczegółowy regulamin nie stanowi inaczej) w następujących kategoriach wiekowych:
- rocznik 2002 i młodsi - uczniowie szkół podstawowych,
- rocznik 1999 – 2001 - uczniowie gimnazjów.
Ze względu na chęć stworzenia możliwości startu reprezentacjom szkolnym w zawodach organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, przyjmuje się za obowiązujące regulaminy zamieszczone w Świętokrzyskim Kalendarzu Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2014/2015. W przypadku odstępstw od zasad przyjętych we wspomnianych regulaminach, fakt ten zostanie zaznaczony w szczegółowym regulaminie zawodów.
MOSiR będzie organizował szereg imprez „poza kalendarzem wojewódzkim” – jako przegląd i dobór do szkolenia sportowego.
Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa są Mistrzostwami Ostrowca Św. w poszczególnych dyscyplinach sportowych na rok szkolny 2014/2015. Mogą w nich uczestniczyć drużyny szkolne na podstawie zgłoszenia pisemnego, wypełnionego komputerowo, zawierającego imienną listę uczniów, ich roczniki urodzenia, grupę zdrowia (wg kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego) potwierdzoną przez dyrekcję szkoły i podpisaną przez opiekuna – wzór w załączeniu do regulaminu. Dopuszcza się udział więcej, niż jednej drużyny z każdej szkoły w poszczególnych imprezach.
Ustalanie kolejności drużyn szkolnych w dyscyplinach indywidualnych i grach drużynowych zgodne ze szczegółowym regulaminem zawodów.

2. Sprawy organizacyjne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia:
- przygotowanie komunikatu organizacyjnego (zawierającego termin i miejsce zawodów, system rozgrywek, terminarz, sposób wyłonienia zwycięzcy i ustalania kolejnych miejsc) i końcowego z zawodów (z wynikami zawodów),
- ciągłe koordynowanie i nadzorowanie realizacji Kalendarza Międzyszkolnych Zawodów Sportowych.
- pokrycie kosztów sędziowskich i organizacyjnych międzyszkolnych zawodów sportowych na podstawie oddzielnie zatwierdzonych zasad,
- pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary dla drużyn zajmujących miejsca I-III,
- pamiątkowe statuetki dla wyróżniających się zawodników w grach zespołowych,
- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w zawodach sportowych,
- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w mini grach dla klas V i IV,
- publikowania wyników w mediach i na stronie internetowej MOSiR-u (www.mosir.ostrowiec.pl).
Do przeprowadzenia zawodów i przygotowania ich MOSiR może zatrudnić osoby, trenerów z odpowiednimi uprawnieniami gwarantującymi sprawny przebieg i obiektywne sędziowanie.
W przypadku zawodów sportowych organizowanych w szkołach w godzinach pracy szkolnej służby zdrowia, pierwszej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna.
Szkoły zabezpieczają swoim uczniom niezbędny sprzęt sportowy oraz opiekę nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo i dyscyplinę swych podopiecznych w czasie zawodów od wyjścia ze szkoły do powrotu po zawodach, jeżeli szkoła wystawia więcej niż jedną drużynę to każda z ekip musi mieć swojego opiekuna.
Zaleca się, aby opiekunowie uzyskali zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach międzyszkolnych, a na wezwanie organizatora lub sędziego zawodów przedstawiali legitymacje szkolne swych podopiecznych.
Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników organizowanych imprez. Obowiązuje szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez ucznia, zawodnika stroju sportowego.
Każde zawody rozpoczynają się oficjalnym otwarciem i kończą uroczystym zakończeniem.
Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu nie otrzymają dyplomów oraz pucharów.
W przypadku stwierdzenia udziału w zawodach osób nieuprawnionych, wyniki uzyskane niezgodnie z regulaminem zostaną anulowane (wyniki meczów zostaną ustalone jako „walkowery”)
Niesportowe zachowanie uczestników i opiekunów będzie odnotowane w komunikacie z zawodów. Powtarzanie się niesportowego zachowania będzie karane dyskwalifikacją indywidualną lub zespołową, a o tym fakcie zostanie poinformowana dyrekcja szkoły.

Regulamin Współzawodnictwa 2013/2014

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując zadania własne z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, za najważniejszy cel stawia sobie upowszechnianie różnorodnych form aktywności ruchowej uczniów placówek oświatowych poprzez ich udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, samorządy osiedlowe, kluby sportowe i inne podmioty.                        

I. Podstawowe cele organizacji zawodów sportowych:
- wspieranie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
- propagowanie aktywnego udziału w sporcie,
- kształtowanie nawyków zdrowotnych i ruchowych u dzieci i młodzieży,
- stymulowanie rozwoju uczniów szkół poprzez ich udział w zorganizowanych formach ruchu,
- wykorzystywanie wychowawczych aspektów działalności sportowej,
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,
- stwarzanie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,
- umożliwienie młodzieży szkolnej rozwoju umiejętności sportowych,
- aktywne uczestnictwo młodzieży w międzyszkolnych zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego,
- współpraca z klubami sportowymi w zakresie popularyzacji dyscyplin sportowych rozwijających się w naszym mieście,
- stworzenie możliwości klubom sportowym na prowadzenie doboru do szkolenia sportowego.

II.  Organizator.
- Organizatorem zawodów sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Za wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i oceną wyników zawodów sportowych odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Bezpośrednim organizatorem zawodów międzyszkolnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych i innych imprez rekreacyjnych są placówki i jednostki wskazane w kalendarzu.

III. Uczestnictwo.
W zawodach sportowych mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

IV. Zasady organizacji imprez:
1. Zasady udziału w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych.
- W roku szkolnym 2013/2014 międzyszkolne zawody sportowe będą rozgrywane jako oddzielne imprezy i podsumowane bezpośrednio po zawodach (nie będą prowadzone klasyfikacje punktowa i medalowa).
- Imprezy będą się odbywać osobno dla dziewcząt i chłopców (jeśli szczegółowy regulamin nie stanowi inaczej) w następujących kategoriach wiekowych:
rocznik 2001 i młodsi - uczniowie szkół podstawowych,
rocznik 1998 - 2000 - uczniowie gimnazjów.
- Ze względu na chęć stworzenia możliwości startu reprezentacjom szkolnym w zawodach organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, przyjmuje się za obowiązujące regulaminy zamieszczone w Świętokrzyskim Kalendarzu Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2013/2014. W przypadku odstępstw od zasad przyjętych we wspomnianych regulaminach, fakt ten zostanie zaznaczony w szczegółowym regulaminie zawodów.
- MOSiR będzie organizował szereg imprez „poza kalendarzem wojewódzkim” – jako przegląd i dobór do szkolenia sportowego.
- Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa są Mistrzostwami Ostrowca Św. w poszczególnych dyscyplinach sportowych na rok szkolny 2013/2014. Mogą w nich uczestniczyć drużyny szkolne na podstawie zgłoszenia pisemnego, wypełnionego komputerowo, zawierającego imienną listę uczniów, ich roczniki urodzenia, grupę zdrowia (wg kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego) potwierdzoną przez dyrekcję szkoły i podpisaną przez opiekuna – wzór w załączeniu do regulaminu. Dopuszcza się udział więcej, niż jednej drużyny z każdej szkoły w poszczególnych imprezach.
- Ustalanie kolejności drużyn szkolnych w dyscyplinach indywidualnych i grach drużynowych zgodne ze szczegółowym regulaminem zawodów.

2. Sprawy organizacyjne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia:
- przygotowanie komunikatu organizacyjnego (zawierającego termin i miejsce zawodów, system rozgrywek, terminarz, sposób wyłonienia zwycięzcy i ustalania kolejnych miejsc) i końcowego z zawodów (z wynikami zawodów),
- ciągłe koordynowanie i nadzorowanie realizacji Kalendarza Międzyszkolnych Zawodów Sportowych.
- pokrycie kosztów sędziowskich i organizacyjnych międzyszkolnych zawodów sportowych na podstawie oddzielnie zatwierdzonych zasad,
- pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary dla drużyn zajmujących miejsca I-III,
- pamiątkowe statuetki dla wyróżniających się zawodników w grach zespołowych,
- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w zawodach sportowych,
- nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla drużyn zajmujących miejsca na podium (I-III) w mini grach dla klas V i IV,
- publikowania wyników w mediach i na stronie internetowej MOSiR-u (www.mosir.ostrowiec.pl),
Do przeprowadzenia zawodów i przygotowania ich MOSiR może zatrudnić osoby, trenerów z odpowiednimi uprawnieniami gwarantującymi sprawny przebieg i obiektywne sędziowanie.
W przypadku zawodów sportowych organizowanych w szkołach w godzinach pracy szkolnej służby zdrowia, pierwszej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna.
- Szkoły zabezpieczają swoim uczniom niezbędny sprzęt sportowy oraz opiekę nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo i dyscyplinę swych podopiecznych w czasie zawodów od wyjścia ze szkoły do powrotu po zawodach, jeżeli szkoła wystawia więcej niż jedną drużynę to każda z ekip musi mieć swojego opiekuna.
- Zaleca się, aby opiekunowie uzyskali zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach międzyszkolnych, a na wezwanie organizatora lub sędziego zawodów przedstawiali legitymacje szkolne swych podopiecznych.
- Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników organizowanych imprez. Obowiązuje szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez ucznia, zawodnika stroju sportowego.
Każde zawody rozpoczynają się oficjalnym otwarciem i kończą uroczystym zakończeniem.
Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu nie otrzymają dyplomów oraz pucharów.
W przypadku stwierdzenia udziału w zawodach osób nieuprawnionych, wyniki uzyskane niezgodnie z regulaminem zostaną anulowane (wyniki meczów zostaną ustalone jako „walkowery”)
Niesportowe zachowanie uczestników i opiekunów będzie odnotowane w komunikacie z zawodów. Powtarzanie się niesportowego zachowania będzie karane dyskwalifikacją indywidualną lub zespołową, a o tym fakcie zostanie poinformowana dyrekcja szkoły.

Regulamin Współzawodnictwa 2012/2013

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
O TYTUŁ
„NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY”
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Regulamin Współzawodnictwa 2011/2012

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
O TYTUŁ
„NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY”
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując zadania własne z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, za najważniejszy cel stawia sobie upowszechnianie różnorodnych form aktywności ruchowej uczniów placówek oświatowych poprzez ich udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, samorządy osiedlowe, kluby sportowe i inne podmioty.

I. Podstawowe cele organizacji współzawodnictwa sportowego szkół.
- wspieranie działalności szkół w zakresie kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
- propagowanie kultury fizycznej i sportu,
- kształtowanie nawyków zdrowotnych i ruchowych u dzieci i młodzieży,
- stymulowanie rozwoju uczniów szkół poprzez ich udział w zorganizowanych formach ruchu,
- wykorzystywanie wychowawczych aspektów działalności sportowej,
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,
- stwarzanie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,
- umożliwienie młodzieży szkolnej rozwoju umiejętności sportowych,
- aktywne uczestnictwo młodzieży w międzyszkolnych zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego,
- wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły.

II.  Organizator.
- Organizatorem systemu współzawodnictwa jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Za wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i oceną wyników współzawodnictwa odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Bezpośrednim organizatorem zawodów międzyszkolnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych i innych imprez rekreacyjnych są placówki i jednostki wskazane w kalendarzu.

III. Uczestnictwo.
We współzawodnictwie mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Uczestnikami poszczególnych imprez mogą być uczniowie innych placówek spełniających wymagania określone w regulaminach szczegółowych.

IV. Zakres współzawodnictwa.
Tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły jest tytułem honorowym - otrzyma go szkoła, która uzyska najlepsze wyniki w:
- klasyfikacji medalowej,
- klasyfikacji punktowej,
Klasyfikacja jest prowadzona osobno dla szkół podstawowych i gimnazjów. Wynikiem poszczególnych szkół będzie liczba stanowiąca sumę kolejnych miejsc zajętych w klasyfikacji punktowej i medalowej (im niższa liczba, tym wyższe miejsce). Na przykład wynikiem szkoły zajmującej dwa pierwsze miejsca w dwóch kat. będzie liczba 2, szkoły zajmującej miejsca 2, 3 liczba 5 itd. W przypadku uzyskania równej liczby przez dwie lub więcej szkół, o pierwszeństwie zdecyduje większa liczba zajętych wyższych miejsc w wymienionych klasyfikacjach. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia to o wyniku zadecyduje wyższe miejsce w klasyfikacji medalowej.

V. Ocena udziału szkół w systemie współzawodnictwa.

Udział i wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach wymienionych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych na rok 2011/2012 będą podstawą do ustalenia klasyfikacji punktowych i medalowych oddzielnie dla szkół podstawowych i gimnazjów, które będą prowadzone wg poniższych zasad:

Klasyfikacja punktowa:
- miejsca zajmowane przez drużyny szkolne (uczniów) w poszczególnych imprezach przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą zawartą w niniejszym regulaminie,
- punktowy wynik szkoły w każdej imprezie stanowić będzie suma punktów przyznanych drużynom szkolnym,
- w każdej imprezie punkty będą przyznawane wg poniższych tabel punktowych:

Szkoły Podstawowe

Lp. Dyscyplina Zajęte miejsca
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV-VII
1. - Sporty zimowe
- Tenis stołowy
- Badminton
20 17 14 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
2. - Biegi Przełajowe
- Czwórbój i Trójbój LA
- Mini gry
- Pływanie
- Indywidualne zawody LA
40 34 29 25 22 19 16 14 12 10 8 6 4 2 1


Gimnazja

Lp. Dyscyplina Zajęte miejsca
I II III IV V VI VII-VIII
1. - Sporty zimowe
- Tenis stołowy
- Badminton
20 16 12 8 4 2 1
2. - Biegi Przełajowe
- Gry zespołowe
- Pływanie
40 32 24 16 8 2 1
3. - Mistrzostwa Ostrowca Św. w Zawodach LA 50 40 30 20 10 5 2-1


- klasyfikacja końcowa zostanie opracowana po zsumowaniu punktów zdobytych przez szkołę we wszystkich zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa w roku szkolnym 2011/2012 i podzieleniu przez liczbę uczniów szkoły uprawnionych do uczestnictwa w zawodach (klasy III-VI w PSP, kl. I-III w PG) – według stanu na dzień 1 września 2011 roku.

Klasyfikacja medalowa:
O pozycji szkoły w klasyfikacji medalowej zdecyduje liczba zajętych przez drużyny szkolne miejsc I-szych, II-gich i III-ich. Przy równej liczbie zajętych „miejsc medalowych” o pozycji szkoły zdecyduje większa liczba zajętych kolejnych wyższych miejsc.

VI. Regulaminy i zasady organizacji imprez:

1. Zasady udziału w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych.
W roku szkolnym 2011/2012 międzyszkolne zawody sportowe będą rozgrywane oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (jeśli szczegółowy regulamin nie stanowi inaczej) w następujących kategoriach wiekowych:
- rocznik  1999 i młodsi - uczniowie szkół podstawowych,
- rocznik  1996 -1998 - uczniowie gimnazjów.
Ze względu na chęć stworzenia możliwości startu reprezentacjom szkolnym w zawodach organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, przyjmuje się za obowiązujące regulaminy zamieszczone w Świętokrzyskim Kalendarzu Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2011/2012. W przypadku odstępstw od zasad przyjętych we wspomnianych regulaminach, fakt ten zostanie zaznaczony w szczegółowym regulaminie zawodów.
Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa są Mistrzostwami Ostrowca Św. w poszczególnych dyscyplinach sportowych na rok szkolny 2011/2012. Mogą w nich uczestniczyć drużyny szkolne na podstawie zgłoszenia pisemnego, wypełnionego komputerowo, zawierającego imienną listę uczniów, ich roczniki urodzenia, grupę zdrowia (wg kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego) potwierdzoną przez dyrekcję szkoły            i podpisaną przez opiekuna – wzór w załączeniu do regulaminu. Dopuszcza się udział więcej, niż jednej drużyny z każdej szkoły w poszczególnych imprezach.
W przypadku dużej ilości zespołów w badmintonie i tenisie stołowym organizator ustali system rozgrywek i system eliminacji do turnieju międzyszkolnego.
Ustalanie kolejności drużyn szkolnych w dyscyplinach indywidualnych i grach drużynowych.
Indywidualne Biegi Przełajowe:
O miejscu zajętym przez drużynę szkolną, która może liczyć maksymalnie 6 osób, decydują punkty zdobyte przez pięciu najlepszych zawodników na danym dystansie. Punkty za miejsca zajmowane indywidualnie przyznawane są wg poniższego klucza:
1  miejsce -  6 pkt.
2-3 miejsce -  4 pkt.
4-10 miejsce -  3 pkt.    
11-33 miejsce - 2 pkt.
34-66 miejsce - 1 pkt.
Drużyny szkolne zdobywają punkty do współzawodnictwa sportowego osobno na poszczególnych dystansach.
- Indywidualne Zawody LA Szkół Podstawowych:
O miejscu drużyny, w której może wystartować maksymalnie trzech zawodników w każdej konkurencji decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach zgodnie z punktacją „olimpijską”, tj.
1 miejsce -  9 pkt.
2 miejsce -  7 pkt.
3 miejsce -  6 pkt.
4 miejsce -  5 pkt.
5 miejsce - 4 pkt.        
6 miejsce - 3 pkt.
7 miejsce - 2 pkt.
8 miejsce i dalsze - 1 pkt.

- Mistrzostwa Ostrowca Św. Szkół Gimnazjalnych w Zawodach LA:
O miejscu drużyny, w której może wystartować maksymalnie pięciu zawodników (do punktacji brane jest pod uwagę trzy najlepsze wyniki) w każdej konkurencji decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach wg tabel punktowych.

- Indywidualne Zawody Pływackie:
O miejscu drużyny, która może liczyć dowolną liczbę osób decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach zgodnie z punktacją „olimpijską”, tj.
1 miejsce -  9 pkt.
2 miejsce -  7 pkt.
3 miejsce -  6 pkt.
4 miejsce -  5 pkt.
5 miejsce - 4 pkt.        
6 miejsce - 3 pkt.
7 miejsce - 2 pkt.
8 miejsce i dalsze - 1 pkt.
- Ustalenie kolejności zespołów w turniejach rozgrywanych systemem „każdy z każdym” w grupach eliminacyjnych.
Wyłonienie zwycięzcy turnieju musi odbyć się w bezpośredniej rywalizacji - spotkania rozgrywane pomiędzy zwycięzcami grup eliminacyjnych w finale zawodów. W przypadku braku możliwości rozegrania spotkań pomiędzy zespołami, które do finału nie awansowały - miejsca w klasyfikacji końcowej można przydzielić w zależności od miejsca zajętego w finale przez zwycięzcę danej grupy.

2. Sprawy organizacyjne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia:
- prowadzenie na bieżąco klasyfikacji punktowej i medalowej,
- przygotowanie komunikatu organizacyjnego (zawierającego termin i miejsce zawodów, system rozgrywek, terminarz, sposób wyłonienia zwycięzcy i ustalania kolejnych miejsc) i końcowego z zawodów (z wynikami zawodów i liczbą punktów przyznanych do poszczególnych klasyfikacji),
- ciągłe koordynowanie i nadzorowanie realizacji Kalendarza Międzyszkolnych Zawodów Sportowych.
- pokrycie kosztów sędziowskich i organizacyjnych międzyszkolnych zawodów sportowych na podstawie oddzielnie zatwierdzonych zasad,
- pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary dla drużyn zajmujących miejsca I-III,
- pamiątkowe statuetki dla wyróżniających się zawodników w grach zespołowych,
- publikowania wyników w mediach i na stronie internetowej MOSiR-u,
Nauczyciel wymieniony w Kalendarzu Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako gospodarz zawodów odpowiada za:
- przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów oraz o zapewnienie odpowiedniej oprawy imprezy,
- zapewnienie szatni dla uczestników,
- zapewnienie obiektu i sprzętu niezbędnego do bezpiecznego przeprowadzenia zawodów,
- zorganizowania spotkania organizacyjnego z zainteresowanymi uczestnikami przed zawodami,
- przekazanie do Działu Promocji i Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wszystkich dokumentów (zgłoszeń, protokołów i wyników) po zakończeniu zawodów.
W przypadku zawodów sportowych organizowanych w szkołach w godzinach pracy szkolnej służby zdrowia, pierwszej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna.
Szkoły zabezpieczają swoim uczniom niezbędny sprzęt sportowy oraz opiekę nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo i dyscyplinę swych podopiecznych w czasie zawodów od wyjścia ze szkoły do powrotu po zawodach, jeżeli szkoła wystawia więcej niż jedną drużynę to każda z ekip musi mieć swojego opiekuna.
Zaleca się, aby opiekunowie uzyskali zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach międzyszkolnych, a na wezwanie organizatora lub sędziego zawodów przedstawiali legitymacje szkolne swych podopiecznych.
Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników organizowanych imprez. Obowiązuje szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez zawodnika stroju sportowego.
Każde zawody rozpoczynają się oficjalnym otwarciem i kończą uroczystym zakończeniem.
Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu nie otrzymają dyplomów oraz pucharów, a szkole nie zostaną przyznane zdobyte punkty,
W razie zgłoszenia się do zawodów i nie przystąpienia do nich oraz w przypadku wycofania drużyny w czasie trwania zawodów, szkoła zostanie ukarana 40 punktami karnymi,
W przypadku stwierdzenia udziału w zawodach osób nieuprawnionych szkoła zostanie  ukarana punktami karnymi jw., a wyniki uzyskane niezgodnie z regulaminem zostaną anulowane (wyniki meczów zostaną ustalone jako „walkowery”)
Niesportowe zachowanie uczestników i opiekunów będzie odnotowane w komunikacie z zawodów. Powtarzanie się niesportowego zachowania będzie karane dyskwalifikacją indywidualną lub zespołową, a o tym fakcie zostanie poinformowana dyrekcja szkoły.

VII. Nagrody

Wysokość nagród ustalona zostanie po zatwierdzeniu budżetu na 2012 rok, z założeniem, że nie będzie niższa niż w minionym roku szkolnym.
Konkretne informacje ukarzą się w zarządzeniu dyrektora MOSiR w oparciu o otrzymane dane statystyczne z UM.

O terminie i miejscu Uroczystego Podsumowania Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa o Tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2011/2012 szkoły zostaną poinformowane oddzielnym komunikatem przez Organizatora Igrzysk.
Podczas Uroczystego Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół szkoły otrzymają możliwość wyróżnień swych uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu minimum województwa.

Regulamin współzawodnictwa 2010-11

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
O TYTUŁ
„NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY”
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011


Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując zadania własne z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, za najważniejszy cel stawia sobie upowszechnianie różnorodnych form aktywności ruchowej uczniów placówek oświatowych poprzez ich udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, samorządy osiedlowe, kluby sportowe i inne podmioty.

I. Podstawowe cele organizacji współzawodnictwa sportowego szkół.
- wspieranie działalności szkół w zakresie kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
- propagowanie kultury fizycznej i sportu,
- kształtowanie nawyków zdrowotnych i ruchowych u dzieci i młodzieży,
- stymulowanie rozwoju uczniów szkół poprzez ich udział w zorganizowanych formach ruchu,
- wykorzystywanie wychowawczych aspektów działalności sportowej,
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,
- stwarzanie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,
- umożliwienie młodzieży szkolnej rozwoju umiejętności sportowych,
- aktywne uczestnictwo młodzieży w międzyszkolnych zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego,
- wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły.

II. Organizator.
- Organizatorem systemu współzawodnictwa jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Za wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i oceną wyników współzawodnictwa odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Bezpośrednim organizatorem zawodów międzyszkolnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych i innych imprez rekreacyjnych są placówki i jednostki wskazane w kalendarzu.

III. Uczestnictwo.
We współzawodnictwie mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Uczestnikami poszczególnych imprez mogą być uczniowie innych placówek spełniających wymagania określone w regulaminach szczegółowych.


IV. Zakres współzawodnictwa.

Tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły jest tytułem honorowym - otrzyma go szkoła, która uzyska najlepsze wyniki w:
- klasyfikacji medalowej,
- klasyfikacji punktowej,
Klasyfikacja jest prowadzona osobno dla szkół podstawowych i gimnazjów. Wynikiem poszczególnych szkół będzie liczba stanowiąca sumę kolejnych miejsc zajętych w klasyfikacji punktowej i medalowej (im niższa liczba, tym wyższe miejsce). Na przykład wynikiem szkoły zajmującej dwa pierwsze miejsca w dwóch kat. będzie liczba 2, szkoły zajmującej miejsca 2, 3 liczba 5 itd. W przypadku uzyskania równej liczby przez dwie lub więcej szkół, o pierwszeństwie zdecyduje większa liczba zajętych wyższych miejsc w wymienionych klasyfikacjach. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia to o wyniku zadecyduje wyższe miejsce w klasyfikacji medalowej.

V. Ocena udziału szkół w systemie współzawodnictwa.

Udział i wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach wymienionych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych na rok 2010/2011 będą podstawą do ustalenia klasyfikacji punktowych i medalowych oddzielnie dla szkół podstawowych i gimnazjów, które będą prowadzone wg poniższych zasad:
Klasyfikacja punktowa:
- miejsca zajmowane przez drużyny szkolne (uczniów) w poszczególnych imprezach przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą zawartą w niniejszym regulaminie,
- punktowy wynik szkoły w każdej imprezie stanowić będzie suma punktów przyznanych drużynom szkolnym,
- w każdej imprezie punkty będą przyznawane wg poniższych tabel punktowych:

Szkoły Podstawowe

Lp. Dyscyplina Zajęte miejsca
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV-VII
1. - Sporty zimowe
- Tenis stołowy
- Badminton
20 17 14 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1
2. - Biegi Przełajowe
- Czwórbój i Trójbój LA
- Mini gry
- Pływanie
- Indywidualne zawody LA
- Turniej gier i zabaw
40 34 29 25 22 19 16 14 12 10 8 6 4 2 1


Gimnazja

Lp. Dyscyplina Zajęte miejsca
I II III IV V VI VII-VIII
1. - Sporty zimowe
- Tenis stołowy
- Badminton
20 16 12 8 4 2 1
2. - Biegi Przełajowe
- Gry zespołowe
- Pływanie
- Indywidualne zawody LA
- Liga LA
40 32 24 16 8 2 1


- klasyfikacja końcowa zostanie opracowana po zsumowaniu punktów zdobytych przez szkołę we wszystkich zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa w roku szkolnym 2010/2011 i podzieleniu przez liczbę uczniów szkoły uprawnionych do uczestnictwa w zawodach (klasy III-VI w PSP, kl. I-III w PG) – według stanu na dzień 28 września 2010 roku.

Klasyfikacja medalowa:
O pozycji szkoły w klasyfikacji medalowej zdecyduje liczba zajętych przez drużyny szkolne miejsc I-szych, II-gich i III-ich. Przy równej liczbie zajętych „miejsc medalowych” o pozycji szkoły zdecyduje większa liczba zajętych kolejnych wyższych miejsc.

VI. Regulaminy i zasady organizacji imprez:

1. Zasady udziału w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych.
W roku szkolnym 2010/2011 międzyszkolne zawody sportowe będą rozgrywane oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (jeśli szczegółowy regulamin nie stanowi inaczej) w następujących kategoriach wiekowych:
- rocznik  1998 i młodsi - uczniowie szkół podstawowych,
- rocznik  1995 -1997 - uczniowie gimnazjów.
Ze względu na chęć stworzenia możliwości startu reprezentacjom szkolnym w zawodach organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, przyjmuje się za obowiązujące regulaminy zamieszczone w Świętokrzyskim Kalendarzu Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2010/2011. W przypadku odstępstw od zasad przyjętych we wspomnianych regulaminach, fakt ten zostanie zaznaczony w szczegółowym regulaminie zawodów.
Zawody organizowane w ramach współzawodnictwa są Mistrzostwami Ostrowca Św. w poszczególnych dyscyplinach sportowych na rok szkolny 2010/2011. Mogą w nich uczestniczyć drużyny szkolne na podstawie zgłoszenia pisemnego zawierającego imienną listę uczniów, ich roczniki urodzenia, grupę zdrowia (wg kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego) potwierdzoną przez dyrekcję szkoły i podpisaną przez opiekuna – wzór               w załączeniu do regulaminu. Dopuszcza się udział więcej, niż jednej drużyny z każdej szkoły      w poszczególnych imprezach.
W przypadku dużej ilości zespołów w badmintonie i tenisie stołowym organizator ustali system rozgrywek i system eliminacji do turnieju międzyszkolnego.
Ustalanie kolejności drużyn szkolnych w dyscyplinach indywidualnych i grach drużynowych.
- Indywidualne Biegi Przełajowe:
O miejscu zajętym przez drużynę szkolną, która może liczyć maksymalnie 6 osób, decydują punkty zdobyte przez pięciu najlepszych zawodników na danym dystansie. Punkty za miejsca zajmowane indywidualnie przyznawane są wg poniższego klucza:
1  miejsce -  6 pkt.
2-3 miejsce - 4 pkt.
4-10 miejsce -  3 pkt.
11 - 33 miejsce - 2 pkt.
34 - 66 miejsce - 1 pkt.

Drużyny szkolne zdobywają punkty do współzawodnictwa sportowego osobno na poszczególnych dystansach.
- Indywidualne Zawody LA:
O miejscu drużyny, w której może wystartować maksymalnie trzech zawodników w każdej konkurencji decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach zgodnie z punktacją „olimpijską”, tj.
1 miejsce - 9 pkt.        
2 miejsce - 7 pkt.
3 miejsce - 6 pkt.
4 miejsce - 5 pkt.
5 miejsce - 4 pkt.
6 miejsce - 3 pkt.
7 miejsce - 2 pkt.
8 miejsce i dalsze - 1 pkt.

- Indywidualne Zawody Pływackie:
O miejscu drużyny, która może liczyć dowolną liczbę osób decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach zgodnie z punktacją „olimpijską”, tj.
1 miejsce - 9 pkt.       
2 miejsce - 7 pkt.
3 miejsce - 6 pkt.
4 miejsce - 5 pkt.
5 miejsce - 4 pkt.
6 miejsce - 3 pkt.
7 miejsce - 2 pkt.
8 miejsce i dalsze - 1 pkt.

- Ustalenie kolejności zespołów w turniejach rozgrywanych systemem „każdy z każdym” w grupach eliminacyjnych.
Wyłonienie zwycięzcy turnieju musi odbyć się w bezpośredniej rywalizacji - spotkania rozgrywane pomiędzy zwycięzcami grup eliminacyjnych w finale zawodów. W przypadku braku możliwości rozegrania spotkań pomiędzy zespołami, które do finału nie awansowały - miejsca w klasyfikacji końcowej można przydzielić w zależności od miejsca zajętego             w finale przez zwycięzcę danej grupy.

2. Sprawy organizacyjne

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia:
- prowadzenie na bieżąco klasyfikacji punktowej i medalowej,
- przygotowanie komunikatu organizacyjnego (zawierającego termin i miejsce zawodów, system rozgrywek, terminarz, sposób wyłonienia zwycięzcy i ustalania kolejnych miejsc)        i końcowego z zawodów (z wynikami zawodów i liczbą punktów przyznanych do poszczególnych klasyfikacji),
- ciągłe koordynowanie i nadzorowanie realizacji Kalendarza Międzyszkolnych Zawodów Sportowych.
- pokrycie kosztów sędziowskich i organizacyjnych międzyszkolnych zawodów sportowych na podstawie oddzielnie zatwierdzonych zasad,
- pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary dla drużyn zajmujących miejsca I-III,
- pamiątkowe statuetki dla wyróżniających się zawodników w grach zespołowych,
- publikowania wyników w mediach i na stronie internetowej MOSiR-u,
Nauczyciel wymieniony w Kalendarzu Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako gospodarz zawodów odpowiada za:
- przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów oraz o zapewnienie odpowiedniej oprawy imprezy,
- zapewnienie szatni dla uczestników,
- zapewnienie obiektu i sprzętu niezbędnego do bezpiecznego przeprowadzenia zawodów,
- zorganizowania spotkania organizacyjnego z zainteresowanymi uczestnikami przed zawodami,
- przekazanie do Działu Promocji i Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka Sportu                i Rekreacji wszystkich dokumentów (zgłoszeń, protokołów i wyników) po zakończeniu zawodów.
W przypadku zawodów sportowych organizowanych w szkołach w godzinach pracy szkolnej
służby zdrowia, pierwszej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna.
Szkoły zabezpieczają swoim uczniom niezbędny sprzęt sportowy oraz opiekę nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo i dyscyplinę swych podopiecznych w czasie zawodów od wyjścia ze szkoły do powrotu po zawodach.
Zaleca się, aby opiekunowie uzyskali zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach międzyszkolnych, a na wezwanie organizatora lub sędziego zawodów przedstawiali legitymacje szkolne swych podopiecznych.
Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników organizowanych imprez. Obowiązuje szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie przez zawodnika stroju sportowego.
Każde zawody rozpoczynają się oficjalnym otwarciem i kończą uroczystym zakończeniem.
Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu nie otrzymają dyplomów oraz pucharów, a szkole nie zostaną przyznane zdobyte punkty.
W razie zgłoszenia się do zawodów i nie przystąpienia do nich oraz w przypadku   wycofania drużyny w czasie trwania zawodów, szkoła zostanie ukarana 40 punktami karnymi,
W przypadku stwierdzenia udziału w zawodach osób nieuprawnionych szkoła zostanie  ukarana punktami karnymi jw., a wyniki uzyskane niezgodnie z regulaminem zostaną anulowane (wyniki meczów zostaną ustalone jako „walkowery”)
Niesportowe zachowanie uczestników i opiekunów będzie odnotowane w komunikacie    z  zawodów. Powtarzanie się niesportowego zachowania będzie karane dyskwalifikacją   indywidualną lub zespołową, a o tym fakcie zostanie poinformowana dyrekcja szkoły.


VII. Nagrody

Na nagrody za udział we Współzawodnictwie Sportowym Szkół została przeznaczona kwota 25 000 zł. Zostanie ona podzielona pomiędzy szkoły podstawowe i gimnazja proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do startu w przeprowadzonych w roku szkolnym 2010/2011 zawodach. Dla szkół nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy zostanie przekazana nagroda rzeczowa.
• Szkoły Podstawowe klasy III – VI: 2460 osób uprawnionych do startu – 13 500 zł. – suma nagród finansowych (klasyfikacja punktowa i klasyfikacja medalowa).
• Liczebność uczniów PSP w dniu 28.09.2010 r.

Szkoła kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 Razem
PSP 1 91 97 101 123 412
PSP 3 52 33 44 38 167
PSP 4 48 42 55 51 196
PSP 5 123 115 124 146 532
PSP 7 52 94 97 98 341
PSP 8 20 27 24 38 109
PSP 9 18 26 21 48 113
PSP 10 13 15 19 23 70
PSP 11 18 21 31 22 92
PSP 12 18 19 16 27 80
PSP 14 72 91 72 88 324
Edukacja s. c. 12 12 - - 24
Razem 537 592 604 702 2460• Gimnazja klasy I – III: 2230 osób uprawnionych do startu – 11 500 zł. – suma nagród finansowych (klasyfikacja punktowa i klasyfikacja medalowa).
• Liczebność uczniów PG w dniu 28.09.2010 r.


Szkoła kl. 1 kl. 2 kl. 3 Razem
PG 1 200 168 200 568
PG 2 98 112 90 300
PG 3 218 235 228 681
PG 4 124 178 166 488
PG 5 51 46 47 147
MOS PG 2 17 18 11 46
Razem 759 754 717 2230Szkoły Podstawowe

• Klasyfikacja Medalowa (dotyczy wyników drużyn szkolnych, a nie poszczególnych zawodników np. w dyscyplinach indywidualnych) – 6 620 zł. na 28 konkurencji medalowych:
medal złoty - 116 zł.
medal srebrny - 80 zł.
medal brązowy - 40 zł.

• Klasyfikacja Punktowa – 6 880 zł. 
I miejsce - 1160 zł.
II miejsce  - 1040 zł.
III miejsce  - 930 zł.
IV miejsce  - 800 zł.
V miejsce - 700 zł.
VI miejsce - 600 zł.
VII miejsce - 500 zł.
VIII miejsce - 400 zł.
IX miejsce - 300 zł.
X miejsce - 200 zł.
XI miejsce  - 150 zł.
XII miejsce - 100 zł.
Wartość nagród pieniężnych za wyniki w końcowej klasyfikacji punktowej współzawodnictwa.

Gimnazja

• Klasyfikacja medalowa (dotyczy wyników drużyn szkolnych, a nie poszczególnych zawodników np. w dyscyplinach indywidualnych) – 5 760 zł. na 30 konkurencji medalowych:
medal złoty - 96 zł.
medal srebrny - 64 zł.
medal brązowy - 32 zł.

• Klasyfikacja punktowa – 5 740 zł.
I miejsce - 1900 zł.
II miejsce - 1440 zł.
III miejsce - 1100 zł.
IV miejsce - 700 zł.
V miejsce - 400 zł.
VI miejsce - 200 zł.
Wartość nagród pieniężnych za wyniki w końcowej klasyfikacji punktowej współzawodnictwa.

O terminie i miejscu Uroczystego Podsumowania Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa o Tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2010/2011 szkoły zostaną poinformowane oddzielnym komunikatem przez Organizatora Igrzysk.
Podczas Uroczystego Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół szkoły otrzymają możliwość wyróżnień swych uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu minimum województwa.

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński


Regulamin rok szkolny 2007-2008

REGULAMIN
OSTROWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO O TYTUŁ NAJBARDZIEJ USPORTOWIONEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2007/2008

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizując zadania własne z zakresu kultury fizycznej dzieci i młodzieży, za najważniejszy cel stawia sobie upowszechnianie różnorodnych form aktywności ruchowej uczniów podległych placówek oświatowych poprzez ich udział w imprezach sportowych      i rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, samorządy  osiedlowe, kluby sportowe i inne  podmioty.

I. Podstawowe cele organizacji ostrowieckich igrzysk młodzieży szkolnej
- wspieranie działalności szkół w zakresie kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
- kształtowanie nawyków zdrowotnych i ruchowych u dzieci i młodzieży,
- stymulowanie rozwoju uczniów szkół poprzez ich udział w zorganizowanych formach ruchu,
- wykorzystywanie  wychowawczych aspektów działalności sportowej i rekreacyjnej,
- zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szkolnej,
- stwarzanie możliwości udziału w rywalizacji sportowej,
- wyłonienie najbardziej usportowionej szkoły podstawowej i gimnazjum.  

II. Organizator
- Organizatorem systemu współzawodnictwa jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,
- Za wszelkie sprawy związane z organizacją, przebiegiem i oceną wyników współzawodnictwa odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Bezpośrednim organizatorem zawodów międzyszkolnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych i innych imprez rekreacyjnych są placówki i jednostki wskazane w Kalendarzu.

III. Uczestnictwo
W igrzyskach mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Św.
Uczestnikiem poszczególnych imprez mogą być inne placówki spełniające wymagania określone w regulaminach szczegółowych, lecz poza klasyfikacją.

IV. Zakres współzawodnictwa:
Tytuły Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Najbardziej Usportowionego Gimnazjum są tytułami honorowymi - otrzymają go szkoły, które uzyskają największą liczbę punktów we wszystkich zawodach ujętych w Kalendarzu Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej .


V. Formy współzawodnictwa

1. Międzyszkolne Zawody Sportowe:

Udział i wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach wymienionych w Kalendarzu Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na rok 2007/2008 będą podstawą do przyznawania punktów, których suma decydować będzie o zajętym miejscu. Prowadzona będzie tylko jedna klasyfikacja punktowa (osobno dla szkół podstawowych i gimnazjów), która nie jest zależna od liczby uczniów w poszczególnych szkołach.


2. Punktacja:
Punkty przyznawane będą wg poniższych zasad:
- miejsca zajmowane przez uczniów (drużyny szkolne) w poszczególnych imprezach przeliczane będą na punkty zgodnie z tabelą zawartą w regulaminie,
- punktowy wynik szkoły w każdej imprezie stanowić będzie suma punktów przyznanych drużynom z danej placówki uczestniczących w zawodach,
- w każdych zawodach  punktowane będą miejsca:
– od 1 do 17 dla szkół podstawowych,
– od 1 do 8 dla gimnazjów,
- klasyfikacja końcowa zostanie opracowana wg następującej zasady – punkty zdobyte przez szkołę we wszystkich zawodach organizowanych w ramach igrzysk w roku szkolnym 2007/2008 zostaną zsumowane.
Tytuły Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Najbardziej Usportowionego Gimnazjum uzyskają szkoły, które zdobędą największą liczbę punktów.


Tabela punktowa
Międzyszkolnych Zawodów Sportowych Szkół Rozgrywanych w ramach
Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w roku szkolnym 2007/2008


Szkoły Podstawowe

Zajęte miejscaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI-XVII
Punkty1210987654321


Gimnazja

Zajęte miejscaIIIIIIIVV - VIII
Punkty64321


3.  Regulaminy i zasady organizacji Międzyszkolnych Zawodów Sportowych
• Zawody organizowane w ramach Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa o Tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum są Mistrzostwami Ostrowca Św. w poszczególnych dyscyplinach sportowych na rok szkolny 2007/2008. Mogą w nich uczestniczyć drużyny szkolne na podstawie zgłoszenia pisemnego zawierającego imienną listę uczniów, ich roczniki urodzenia, grupę zdrowia (wg kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego) potwierdzoną przez dyrekcję szkoły i podpisaną przez opiekuna. Dopuszcza się udział więcej, niż jednej drużyny z każdej szkoły w poszczególnych imprezach.
Na zgłoszeniu do zawodów może widnieć nazwisko tylko jedno opiekuna (w wyjątkowych przypadkach –np. w przypadku dużej liczby podopiecznych na zawodach - dwóch opiekunów)     dla jednej drużyny szkolnej.
• W roku szkolnym 2007/2008 międzyszkolne zawody sportowe będą rozgrywane oddzielnie dla dziewcząt i chłopców (jeśli szczegółowy regulamin nie stanowi inaczej) w następujących kategoriach wiekowych:
rocznik  1995 i młodsi - uczniowie szkół podstawowych,
rocznik  1992 -1994 - uczniowie gimnazjów.
• Regulaminy i zasady organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych.
Ze względu na chęć stworzenia możliwości startu reprezentacjom szkolnym w zawodach organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach, przyjmuje się za obowiązujące regulaminy zamieszczone w Świętokrzyskim Kalendarzu Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej. W przypadku odstępstw od zasad przyjętych we wspomnianych regulaminach, fakt ten zostanie zaznaczony w szczegółowym regulaminie zawodów.
• Ustalanie kolejności drużyn szkolnych w dyscyplinach indywidualnych i grach drużynowych.
- Indywidualne Biegi Przełajowe:
- o miejscu zajętym przez drużynę szkloną (max liczbę zawodników w drużynie określa regulamin szczegółowy) decyduje suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników na wszystkich dystansach dziewcząt i chłopców. Punkty za miejsca zajmowane indywidualnie przyznawane są wg poniższego klucza:
1 miejsce - 5 pkt.
2 – 3 miejsce - 4 pkt.
4-10 miejsce - 3 pkt.
11 - 33 miejsce - 2 pkt.
34 - 66 miejsce - 1 pkt.
67 miejsce i dalsze - 0 pkt.

- Indywidualne Zawody LA i Indywidualne Zawody Pływackie:
- o miejscu drużyny (dopuszczalną liczbę zawodników określa regulamin zawodów) decyduje suma punktów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych konkurencjach zgodnie          z punktacją „olimpijską”, tj.
1 m. - 9 pkt.
2 m. - 7 pkt.
3 m. - 6 pkt.
4 m. - 5 pkt.
5 m. - 4 pkt.
6 m. - 3 pkt.
7 m. - 2 pkt.
8 m. - 1 pkt.
9 m. i dalsze  - 0 pkt.

- Ustalenie kolejności zespołów w turniejach rozgrywanych systemem „każdy z każdym” w grupach eliminacyjnych.
Wyłonienie zwycięzcy turnieju musi odbyć się w bezpośredniej rywalizacji - spotkania rozgrywane pomiędzy zwycięzcami grup eliminacyjnych w finale zawodów. W przypadku braku możliwości rozegrania spotkań pomiędzy zespołami, które do finału nie awansowały - miejsca w klasyfikacji końcowej można przydzielić w zależności od miejsca zajętego w finale przez zwycięzcę danej grupy.
4. Sprawy organizacyjne

- Nauczyciel wymieniony w Kalendarzu Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako gospodarz zawodów odpowiada za:  
- przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów oraz o zapewnienie odpowiedniej oprawy imprezy,
- zapewnienie szatni dla uczestników,
- zapewnienie obiektu i sprzętu niezbędnego do bezpiecznego przeprowadzenia zawodów,
- zorganizowania spotkania organizacyjnego z zainteresowanymi uczestnikami przed zawodami,
- przekazanie do Działu Promocji i Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wszystkich dokumentów (zgłoszeń, protokołów i wyników) po zakończeniu zawodów.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia:
- pokrycie kosztów sędziowskich i organizacyjnych międzyszkolnych zawodów sportowych na podstawie oddzielnie zatwierdzonych zasad,
- pamiątkowe dyplomy oraz puchary (statuetki) dla wyróżnionych drużyn i zawodników,
- przygotowanie komunikatu organizacyjnego (zawierającego termin i miejsce zawodów, system rozgrywek, terminarz, sposób wyłonienia zwycięzcy i ustalenia kolejnych miejsc) i końcowego     z zawodów (z wynikami zawodów i liczbą punktów przyznanych do klasyfikacji o Tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły),
- prowadzenie na bieżąco punktacji,
- ciągłe koordynowanie i nadzorowanie realizacji Kalendarza Międzyszkolnych Zawodów Sportowych.
- publikowania  wyników w mediach i na stronie MOSiR-u,

- W przypadku zawodów sportowych organizowanych w szkołach w godzinach pracy szkolnej służby zdrowia, pierwszej pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna.
- Szkoły zabezpieczają swoim uczniom niezbędny sprzęt sportowy oraz opiekę nauczyciela, który odpowiada za bezpieczeństwo i dyscyplinę swych podopiecznych w czasie zawodów od wyjścia ze szkoły do powrotu po zawodach. Zaleca się, aby opiekunowie uzyskali zgodę rodziców na udział dzieci w zawodach międzyszkolnych, a na wezwanie organizatora lub sędziego zawodów przedstawiali legitymacje szkolne swych podopiecznych.
- Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników organizowanych imprez. Obowiązuje  szkolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Każde zawody rozpoczynają się oficjalnym otwarciem i kończą uroczystym zakończeniem.
- Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu nie otrzymają dyplomów oraz pucharów, a szkole nie zostaną przyznane zdobyte punkty.
- W razie zgłoszenia się do zawodów i nie przystąpienia do nich oraz w przypadku wycofania drużyny w czasie trwania zawodów, szkoła zostanie ukarana:
– w przypadku szkoły podstawowej –  12 punktami karnymi,
– w przypadku gimnazjum – 6 punktami karnymi.
- W przypadku stwierdzenia udziału w zawodach osób nieuprawnionych szkoła zostanie ukarana punktami karnymi j.w.
- Nie sportowe zachowanie uczestników i opiekunów będzie odnotowane w komunikacie z zawodów. Powtarzanie się nie sportowego zachowania będzie karane dyskwalifikacją indywidualną lub zespołową a tym fakcie zostanie poinformowana dyrekcja szkoły.
        

VI. Nagrody
- Na nagrody za udział w międzyszkolnych zawodach sportowych przeznaczona została kwota 25 000zł. Zostanie ona podzielona pomiędzy szkoły podstawowe i gimnazja wprost proporcjonalnie do liczby osobostartów odnotowanych we wszystkich zawodach przeprowadzonych w roku szkolnym 2007/2008.
- Sposób obliczania wartości jednego punktu:
Uzyskane kwoty zostaną podzielone przez liczbę wszystkich punktów jakie mogą zdobyć szkoły podstawowe i gimnazja w zawodach zawartych w Kalendarzu Międzyszkolnych Zawodów Sportowych na rok szkolny 2007/2008:
• kwota uzyskana przez szkoły podstawowe podzielona przez 2117 punktów da wartość 1 punktu
2117 = 73 punkty w jednych zawodach pomnożone przez 29 zawodów,
• kwota uzyskana przez gimnazja podzielona przez 532 punktów da wartość 1 punktu
532 = 19 punktów w jednych zawodach pomnożone przez 28 zawodów,
- Wysokość nagród dla poszczególnych szkół zostanie obliczona jako iloczyn wartości punktu i liczby punktów zdobytych w zawodach międzyszkolnych
- Nagrody finansowe szkoły będą mogły przeznaczyć na poprawę warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz organizację zajęć pływackich dla uczniów szkoły w proporcji 50 : 50 % ,
- W przypadku gdy wartość punktów zgromadzonych przez szkołę w czasie roku szkolnego nie przekroczy 300 zł, nagroda może zostać przekazana w formie rzeczowej.
- O terminie i miejscu Uroczystego Podsumowania Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa o Tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2007/2008 szkoły zostaną poinformowane oddzielnym komunikatem przez Organizatora Igrzysk.